57875 57980
64434 64550
5788$
 

TELEFON KABLOLARI - DAHİLİ TİP KABLOLAR